Raport bieżący nr 49/2020
Data sporządzenia: 2020-07-24 g.18:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. 
Temat: Emisja obligacji serii K

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 10.000 (dziesięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „K”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 11 sierpnia 2023 roku („Obligacje”).

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie hipoteka łączna, która zostanie ustanowiona na lokalach usługowych, położonych we Wrocławiu, na nieruchomości gruntowej przy ul. Wszystkich Świętych i pl. Jana Pawła II (w budynkach B8 i B9 inwestycji „Bulwar Staromiejski”), do kwoty 150 % wartości przydzielonych Obligacji oraz cesja – przeniesienie praw z polis ubezpieczeniowych.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), w oparciu o art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”).

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie obligacji serii F i G Emitenta.

Emitent informuje, iż Memorandum dotyczące Obligacji zostanie opublikowane w dniu 27 lipca 2020 roku poprzez publikację na stronie internetowej oferującego, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A.: www.michaelstrom.pl.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-07-24   Marcin Misztal   Prezes Zarządu