Raport bieżący nr 5/2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 472/2016 z dnia 17 maja 2016 r., w której Zarząd GPW postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:
1)        8.000.000 (osiem milionów) akcji serii A, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela,
2)        1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-17   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu