Raport bieżący nr 5/2017
Data sporządzenia: 2017-03-14 g. 16:20
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Emisja obligacji serii D

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D.

W ramach emisji Spółka postanowiła wyemitować 10.000 (dziesięć tysięcy) niezabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „D”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, oprocentowanych zmiennie – według WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększona o marżę w wysokości 4,5% w skali roku o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 07.10.2019 roku („Obligacje”). Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 238) („Ustawa o obligacjach”), w oparciu o art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639), bez sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie memorandum informacyjnego („Memorandum”).

Emitent informuje, iż Memorandum dotyczące Obligacji zostanie opublikowane 15 marca 2017 r. poprzez publikację na stronie internetowej oferującego, tj. Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o : www.michaelstrom.pl.

Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. stosownie do art. art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzone Obligacji do obrotu na ASO Catalyst (ASO BondSpot i/lub ASO GPW).

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-03-14   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu