Raport bieżący nr 5/2019
Data sporządzenia: 2019-05-06 g. 16:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r. pomiędzy Trigon Dom Maklerski S.A. z/s w Krakowie („Animator”) a Emitentem została podpisana umowa o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Umowa”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa wchodzi w życie z dniem 8 maja 2019 r., pod warunkiem, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wyrazi sprzeciwu co do wykonywania funkcji Animatora Emitenta na podstawie Umowy. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-05-06   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu