Raport bieżący nr 5/2020
Data sporządzenia: 2020-01-15 g. 14:07
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 1422 sztuki obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00063” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 1.422.000,00 zł. W drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst nabyto 191 sztuk Obligacji, natomiast poza obrotem zorganizowanym nabyto 1231 sztuk Obligacji. Średnia jednostkowa cena nabycia na obu rynkach wyniosła: 1011,40 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-01-15   Marcin Misztal   Prezes Zarządu