Raport bieżący nr 5/2021 Data sporządzenia: 2021-02-12 Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii J- aktualizacja   Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w zakresie przedterminowego wykupu obligacji serii J („Obligacje”). Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji, będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 lutego 2020 r. o emisji Obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 r. podjął uchwałę dotyczącej ustalenia ostatecznej kwoty przedterminowego wykupu obligacji, ustalając ilość wykupywanych obligacji na poziomie 8.500 sztuk, o wartości nominalnej 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 1 marca 2021 roku. Emitent dokona przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 2021-02-12   Marcin Misztal   Prezes Zarządu