Raport bieżący nr 51/2017
Data sporządzenia: 2017-12-21 g. 12:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20.12.2017 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. z/s we Wrocławiu zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę numer 73/10, o powierzchni 0,0093 ha, położonej we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 21 („Nieruchomość”). Cena nabycia Nieruchomości wynosi 2.048.460,00 zł i zostanie zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Nieruchomości. Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 31 maja 2018 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z działkami położonymi we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego stanowiącymi własność spółki pośrednio zależnej od Emitenta. Nabycie Nieruchomości pozwoli na zwiększenie planowanej inwestycji na przedmiotowych działkach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-12-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu