Raport bieżący nr 52/2019
Data sporządzenia: 2019-09-17 g. 13:24
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 38/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 września 2019 roku podjął uchwałę nr 1/09/2019 w sprawie umorzenia 1.137 sztuk obligacji serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.137.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w okresie od 14 sierpnia 2019 roku do 13 września 2019 roku. Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) pod kodem PLI2DVL00055. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1 009,74 zł (wraz z należnymi odsetkami).

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 8.863 sztuk (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-09-17   Marcin Misztal   Prezes Zarządu