Raport bieżący nr 53/2017
Data sporządzenia: 2017-12-29 g. 15:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Emisja i przydział obligacji imiennych serii B w ramach oferty prywatnej

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 21.000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych polskich każda o łącznej wartości nominalnej 21.000.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej 8% w skali roku („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji został ustalony na 31 grudnia 2020 r. z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok kalendarzowy, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia emisji Obligacji.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa”) do podmiotu zależnego Emitenta, tj. do Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), który przyjął ofertę, w związku z czym Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji na rzecz Funduszu i wydał Funduszowi odcinek zbiorowy Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym między Emitentem a Funduszem zostało zawarte porozumienie kompensacyjne, na mocy którego rozliczona została wierzytelność Emitenta względem Funduszu z tytułu zapłaty za Obligacje w kwocie 21.000.000,00 zł z wierzytelnością Funduszu względem Emitenta w kwocie 21 410 585, 31 zł z tytułu zapłaty kwoty odsetek od emisji obligacji imiennych serii A emitowanych przez Spółkę dla Funduszu na warunkach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji Imiennych Serii A z dnia 27 grudnia 2016 r., o której to emisji Emitent informował raportami bieżącymi nr 36/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz 37/2017 z dnia 28 grudnia 2016 r. Na mocy przedmiotowego porozumienia obie wierzytelności uległy potrąceniu do kwoty wierzytelności niższej, zaś pozostała różnica zostanie uiszczona przelewem przez Emitenta na rachunek bankowy Funduszu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-12-29   Marcin Misztal   Prezes Zarządu