Raport bieżący nr 53/2019
Data sporządzenia: 2019-09-23 g. 10:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 52/2019 z dnia 17 września 2019 r. dotyczącego zakończenia skupu obligacji własnych, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 20 września 2019r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu z depozytu 1.137 sztuk obligacji serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.137.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w okresie od 14 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019r. w związku z ich umorzeniem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-09-23   Marcin Misztal   Prezes Zarządu