Raport bieżący nr 53/2020
Data sporządzenia: 2020-08-13 g.18:15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. 
Temat: Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii G

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 sierpnia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00089” [dalej: Obligacje].

Całościowy, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 14 września 2020 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-08-13   Marcin Misztal   Prezes Zarządu