Raport bieżący nr 54/2019
Data sporządzenia: 2019-09-25 g. 15:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 51/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przydziału obligacji serii G, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 września 2019 r. Spółka otrzymała:
– od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 1001/2019 z dnia 24 września 2019 r.
– od Zarządu BondSpot S.A. uchwałę Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna numer 216/19 z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 9.000 (dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-09-25   Marcin Misztal   Prezes Zarządu