Raport bieżący nr 54/2020
Data sporządzenia: 2020-09-01, g.17:01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2020 i 53/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, dotyczących uchwał Zarządu i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F i G, Emitent informuje, iż w dniu 1 września 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 4 września 2020 roku z depozytu 19.129 sztuk obligacji serii F Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.912.900,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) oraz 1.740 sztuk obligacji serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.740.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii F wynosić będzie 67.136 sztuk (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć), a ilość obligacji serii G wynosić będzie 7.260 sztuk (słownie: siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii F, o którym informował w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 7 maja 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii F i G przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 14 września 2020 roku (dla serii G) i 29 września 2020 roku (dla serii F).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-09-01   Marcin Misztal   Prezes Zarządu