Raport bieżący nr 55/2019
Data sporządzenia: 2019-10-01 g. 11:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Pierwszy dzień notowań obligacji serii G w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 54/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1.10.2019 r. Spółka otrzymała od Zarządu BondSpot S.A. uchwałę Zarządu BondSpot S.A. numer 227/19 z dnia 30.09.2019 r., w której Zarząd BondSpot S.A. postanowił wyznaczyć dzień 2 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 9.000 (dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00089”, symbol „I2D0321”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-10-01   Marcin Misztal   Prezes Zarządu