Raport bieżący nr 55/2020
Data sporządzenia: 2020-09-14 g. 13:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii G

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 14 września 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu pozostałych 7.260 sztuk obligacji serii G Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7.260.000,00 zł. Wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 sierpnia 2018 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 11,52 zł.

Tym samym Obligacje serii G zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-09-14   Marcin Misztal   Prezes Zarządu