Raport bieżący nr 56/ 2018
Data sporządzenia: 2018-10-04 g. 15:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wypowiedzenie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, tj.
– badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
– badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku;
– przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku,

informuje, że w dniu 4 października 2018 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu w trybie art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości umowy o badanie sprawozdań finansowych zawartej w dniu 5 lipca 2017 r. pomiędzy Emitentem a BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 oraz wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10898 [dalej: Umowa].

Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak możliwości dotrzymania przez podmiot uprawniony terminu realizacji badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok.

W okresie obowiązywania Umowy, nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Spółki.

W najbliższych dniach Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej oferty podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, tak aby Rada Nadzorcza mogła dokonać wyboru zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-10-04    Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu