Raport bieżący nr 57/2018
Data sporządzenia: 2018-11-05 g. 14:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wybór nowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 56/2018 z dnia 04.10.2018 r. dotyczącego wypowiedzenia umowy o badanie sprawozdań finansowych, Zarząd spółki i2 Development S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 05.11.2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, uchwałą nr 1/X/2018 dokonała wyboru nowego audytora – Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 4055 jako podmiotu uprawnionego do:

• zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego (za 2018 rok) i2 Development S.A.,
• zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (za 2018 rok) Grupy Kapitałowej i2 Development S.A.,
• przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego (za 1 półrocze 2019 roku) i2 Development S.A.,
• przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (za 1 półrocze 2019 roku) Grupy Kapitałowej i2 Development S.A.,
• zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego (za 2019 rok) i2 Development S.A.,
• zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (za 2019 rok) Grupy Kapitałowej i2 Development S.A.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-11-05   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu