Raport bieżący nr 58/2020
Data sporządzenia: 2020-10-27, g. 17:16
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu skupu własnych obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje]. Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach po ich wartości nominalnej, do kwoty wartości nominalnej obligacji równej 17.000.000,00 zł, w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Skup Obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-10-27   Marcin Misztal   Prezes Zarządu