Raport bieżący nr 6/2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Warunkowa rejestracja akcji serii B w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Spółka otrzymała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę nr 314/16 Zarządu KDPW z dnia 17 maja 2016 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLI2DVL00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały dopuszczone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLI2DVL00014.
Zarejestrowanie w KDPW akcji serii B nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLI2DVL00030, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień dopuszczenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu akcji serii B pod kodem PLI2DVL00014 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-17   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu