Raport bieżący nr 6/2020
Data sporządzenia: 2020-01-16 g. 14:45
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 52 sztuki obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00063” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 52.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.011,53 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-01-16    Marcin Misztal   Prezes Zarządu