Raport bieżący nr 61/2018
Data sporządzenia: 2018-12-12 g. 15:55
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12.12.2018 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni około 0,2200 ha mającej powstać z podziału nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Grabiszyn.

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 3.690.000,00 zł brutto. Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta po uzyskaniu przez Sprzedającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział przedmiotowej nieruchomości oraz zgody właścicieli sąsiedniej nieruchomości na wykonanie przyłącza cieplnego do ciepłociągu, w związku ze zmianą trasy przebiegu ciepłociągu i jego przebudową, nie później jednak niż 31.10.2019 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż Nieruchomość graniczy z nieruchomością, na którą Emitent zawarł umowę przedwstępną, o czym informował raportem bieżącym numer 27/2018 z dnia 16.05.2018 r.

Nabycie Nieruchomości pozwoli na zwiększenie planowanej inwestycji na przedmiotowych działkach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-12-12   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu