Raport bieżący nr 63/2019
Data sporządzenia: 2019-12-30 g. 11:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 1 sztukę obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00063” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 1.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.009,29 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowa transakcja została zawarta w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-12-30   Marcin Misztal  Prezes Zarządu