Raport bieżący nr 7/2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji spółki i2 Development S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 17 maja 2016 roku (raport bieżący nr 6/2016) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 247/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Zarządu KDPW nr 314/16 z dnia 17 maja 2016 roku, w dniu 18 maja 2016 roku nastąpiła rejestracja 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A i B Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem PLI2DVL00014.
Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Spółki wynosić będzie 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) sztuk.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-18   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu