Raport bieżący nr 7/2017
Data sporządzenia: 2017-03-27 g. 10:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") informuje o otrzymanej wycenie certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Projekt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Wratislavia Project FIZAN”, „Fundusz”).

Na dzień 28 lutego 2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 11.827,91 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosiła 271.273.031,38 zł (271.273,0 tys. zł). Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 1.914,42 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 43.907.138,23 zł wobec danych opublikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 34/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 30.11.2016 r. wynosiła 9.913,49 zł.

Spółka posiada 22.935 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów w sposób istotny wpływa na jednostkowy wynik Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-03-27   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu