Raport bieżący nr 7/2019
Data sporządzenia: 2019-05-17 g. 14:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2018 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji pokrycia straty za 2018 rok, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta pokrycie straty w kwocie netto 4 016 784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) z kapitału rezerwowego.

Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposobu pokrycia straty zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-05-17   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu