Raport bieżący nr 8/2016
Data sporządzenia: 2016-05-18
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 481/2016 z dnia 18 maja 2016 r., w której Zarząd GPW postanawia:
1)        wprowadzić z dniem 19 maja 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00014”:
            a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii A,
            b) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji serii B;
2)        notować akcje Spółki, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I2DEV” i oznaczeniem „I2D”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-18   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu