Raport bieżący nr 8/2018
Data sporządzenia: 2018-02-02 g. 11:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ustanowienie programu emisji obligacji

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł („Program Emisji”; „Obligacje”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą niezabezpieczone. Warunki emisji Obligacji będą składać się z podstawowych warunków emisji Obligacji zawartych w prospekcie emisyjnym oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji danej serii, które będą ustalane odrębnie dla danej serii. Obligacje emitowane będą w jednej lub większej liczbie serii w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego dotyczącego Programu Emisji. Wszystkie serie Obligacji będą tożsame co do charakteru inkorporowanych w nich praw, co nie wyklucza możliwości różnicowania warunków emisji poszczególnych serii Obligacji w pozostałym zakresie.

Obligacje każdej serii będą objęte wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach obligacji Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-02-02   Marcin Misztal   Prezes Zarządu