Raport bieżący nr 8/2019
Data sporządzenia: 2019-05-17 g. 15:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Załącznik nr 1 – informacja o liczbie akcji głosów
Załącznik nr 2 – projekty uchwał
ogłoszenie – porządek obrad + opis procedur WZA 2019
formularz – pełnomocnictwo – osoby fizycznie
formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty
formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-05-17   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu