Raport bieżący nr 8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przydział obligacji serii L

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 17 939 (siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „L”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 17.939.000,00 (siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 16 marca 2024 roku („Obligacje”).

 

Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 na II miejscu hipotecznym z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipoteki poprzedzającej i ujawnieniu stosownej wzmianki w Elektronicznej Księdze Wieczystej, ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.

 

Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), a także w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

 

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 2021-03-17 Marcin Misztal Prezes Zarządu