Raport bieżący nr 9/2016
Data sporządzenia: 2016-05-19
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii A przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („EMITENT”) informuje, że w dniu 19 maja 2016 r. spółka zależna Emitenta – i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp. k. dokonała wcześniejszego ( przedterminowego ) wykupu wszystkich ( tj.
10 000 sztuk ) obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł.
Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.
Celem dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-19   Marcin Misztal     Wiceprezes Zarządu