Raport bieżący nr 9/2017
Data sporządzenia: 2017-04-07 g. 16:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka celowa zależna od Emitenta zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej na terenie popularnej wrocławskiej dzielnicy Nadodrze w sąsiedztwie inwestycji zrealizowanych przez inne spółki z grupy kapitałowej Emitenta („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 1 375 140,00 zł brutto i zostanie zapłacona w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. Zakup jest finansowany ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii B Emitenta.

Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego liczącego około 50 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia budowy to III/IV kw. 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-07   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu