Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-06-03, g. 08:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent") informuje, iż z dniem 31 maja 2019 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wpierania Płynności akcje spółki przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Na podstawie Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2019 r. zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 5 czerwca 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-03  Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu