Raport bieżący nr 9/2020
Data sporządzenia: 2020-01-20 g. 14:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu nr 59/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2020 roku podjął uchwałę nr 1/01/2020 w sprawie umorzenia 2.181 sztuk obligacji serii E Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.181.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w okresie od 20 grudnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku. Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) pod kodem PLI2DVL00063. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1 011,35 zł (wraz z należnymi odsetkami).

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 12.819 sztuk (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-01-20   Marcin Misztal   Prezes Zarządu