Raport bieżący nr 9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przydział obligacji serii M

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału 9 608 (dziewięć tysięcy sześćset osiem) zabezpieczonych obligacji serii oznaczonej literą „M”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 9.608.000,00 (dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy) złotych, oprocentowanych według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od warunków rynkowych, o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 16 marca 2024 roku („Obligacje”).Zabezpieczeniem Obligacji stanowić będzie: hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27 ustanowionej do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji (rozszerzenie hipoteki ustanawianej przy emisji obligacji serii „L”), a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji z hipoteki, złożenie przez Emitenta weksla własnego in blanco oraz poddanie się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty, określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”), a także w trybie oferty prowadzonej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, usytuowanego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 106, 108, 110 i ul. Wielkiej 27.Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-04-19 Marcin Misztal Prezes Zarządu