General Meeting

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Files to download

1.VI.2020 uchwała RN – opinia w sprawie podziału zysku 2019

pdf 0.10 MB
pobierz plik

2.VI.2020 uchwala RN – przyjęcie sprawozdania RN 2019

pdf 0.10 MB
pobierz plik

Formularz – pełnomocnictwo – osoby fizyczne 2020

pdf 0.09 MB
pobierz plik

Formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty 2020

pdf 0.10 MB
pobierz plik

Formularz – wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020

pdf 0.38 MB
pobierz plik

i2SA – sprawozdanie biegłego rewidenta do sprawozdania Grupy 2019

pdf 0.52 MB
pobierz plik

i2SA – sprawozdanie biegłego rewidenta do sprawozdania spółki 2019

pdf 0.49 MB
pobierz plik

i2SA jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019

pdf 2.26 MB
pobierz plik

i2SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019

pdf 1.89 MB
pobierz plik

i2SA skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy 2019

pdf 1.81 MB
pobierz plik

i2SA sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2019

pdf 1.35 MB
pobierz plik

Ogłoszenie – porządek obrad + opis procedur WZA 2020

pdf 0.12 MB
pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020

pdf 0.07 MB
pobierz plik

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2019

pdf 0.38 MB
pobierz plik

Uchwała Zarządu – rekomendacja w zakresie przeznaczenia zysku za 2019

pdf 0.07 MB
pobierz plik

Załącznik – projekty uchwał po zmianie porządku obrad2020

pdf 0.29 MB
pobierz plik

Załącznik nr 1 – informacja o liczbie akcji głosów 2020

pdf 0.03 MB
pobierz plik

ZWZA 29_06_2020 – Załącznik do uchwały nr 18

pdf 0.20 MB
pobierz plik

ZWZA i2 Development SA 29_06_2020 – podjęte uchwały

pdf 0.24 MB
pobierz plik