Oferta publiczna akcji

Zastrzeżenia prawne

Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) („Oferta Publiczna”) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 30 marca 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce („Prospekt Emisyjny”). Prospekt Emisyjny wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej.

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) na stronie internetowej Spółki (www.i2development.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oferującego akcje Spółki w Ofercie Publicznej (www.bossa.pl).

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z powyższym oferta jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamieszczone na kolejnych stronach informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Prospekt Emisyjny ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ani innymi przepisami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Emisyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) chyba, że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem Emisyjnym w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Informacje przedstawione na kolejnych stronach zawierają informacje przeznaczone jedynie do udostępnienia osobom nieznajdującym się w jakiejkolwiek jurysdykcji gdzie dystrybucja takich informacji jest zabroniona lub ograniczona, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii oraz Japonii. Informacji tych nie wolno przekazywać ani udostępniać osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani innym osobom, jeśli przekazanie lub udostępnienie takich informacji tym osobom jest niezgodne z prawem.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.

Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.

Dalej

i2 Development na podstawie prospektu emisyjnego ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 8 mln akcji własnych oraz nie więcej niż 2 mln akcji nowej emisji.

Nazwa % szt.
Andrzej Kowalski
poprzez Galtoco Investments Limited z/s na Cyprze
45,5 3.640.000
Marcin Misztal
poprzez Acico Investments Limited z/s na Cyprze
45,5 3.640.000
Pozostali akcjonariusze 9 720.000
100 8.000.000
Nazwa % szt.
Andrzej Kowalski
poprzez Galtoco Investments Limited z/s na Cyprze
37,5 3.640.000
Marcin Misztal
poprzez Acico Investments Limited z/s na Cyprze
37,5 3.640.000
Pozostali akcjonariusze 25 2.420.000
100 9.700.000

Wpływy z pierwszej publicznej emisji nowych akcji wyniosły 34 mln zł. Łącznie przydzielonych zostało 1.700.000 akcji serii B spółki. Inwestorom indywidualnym przydzielono 200.000 akcji serii B, a inwestorom instytucjonalnym łącznie 1.500.000 akcji serii B. W transzy inwestorów indywidualnych stopa redukcji zapisów wyniosła 31,93%. Akcje serii B były obejmowane po cenie 20 zł za jedną akcję. Nowe akcje będą stanowić 17,5% w podwyższonym kapitale zakładowym.

Część z pozyskanej kwoty (do 10 mln zł) planujemy przeznaczyć na realizację naszego flagowego projektu urbanistycznego – Bulwaru Staromiejskiego, który tworzy kompleks 14 budynków, w większości zabytków, zlokalizowanych w centrum Wrocławia przy pl. Jana Pawła II 8. Szacujemy, że do 24 mln zł z pozyskanej kwoty zagospodarujemy m.in. na wymagany wkład własny takich projektów deweloperskich jak: Ogrody Jordanowskie II (zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi), Księcia Witolda (budyneki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze i garażem oraz zabytkowy spichlerz z przeznaczeniem usługowym), Piękna 58 (budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingiem podziemnym), a także inwestycja przy ul. Legnickiej (budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym).  Do 10 mln zł przeznaczone zostanie na kapitał obrotowy spółki KPB Sp. z o.o. pełniącej rolę generalnego wykonawcy wszystkich projektów Grupy i2 Development S.A.

Pliki do pobrania

Prospekt emisyjny i2 Development S.A.

pdf 22.99 MB
pobierz plik

Informacja o cenie oraz liczbie akcji oferowanych

pdf 0.31 MB
pobierz plik

Informacja o przydziale

pdf 0.30 MB
pobierz plik

Aneks nr 1 do prospektu

pdf 0.09 MB
pobierz plik

Aneks nr 2 do prospektu

pdf 0.40 MB
pobierz plik

Aneks nr 3 do prospektu

pdf 0.29 MB
pobierz plik

Aneks nr 4 do prospektu

pdf 0.08 MB
pobierz plik

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu

pdf 0.42 MB
pobierz plik

Komunikat GPW z 23 maja 2016 r.

pdf 0.08 MB
pobierz plik