Walne zgromadzenie

Najbliższe walne zgromadzenie

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020,  oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe pliki do pobrania

2021-04-21-i2-SA-jednostkowe-finansowe-2020-podpisane

pdf 1.63 MB
pobierz plik

2021-04-21-i2-SA-z-dzialalnosci-zarzadu-2020-podpisane

pdf 0.97 MB
pobierz plik

2021-04-21-Skon-spraw-finan-i2-SA-2020-podpisane

pdf 1.95 MB
pobierz plik

2021-04-21-Spraw-skons-z-dzialal-Grupy-2020-podpisane

pdf 1.24 MB
pobierz plik

Formularz – pełnomocnictwo – osoby fizyczne 2021

pdf 0.09 MB
pobierz plik

Formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty 2021

pdf 0.10 MB
pobierz plik

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2021

pdf 0.24 MB
pobierz plik

Ogłoszenie – porządek obrad + opis procedur WZA 2021

pdf 0.12 MB
pobierz plik

Opinia-Audytora-i2-Development-SA-2020-BSSF-MSSF-SzB-PL

pdf 0.49 MB
pobierz plik

Opinia-Audytor-i2-Development-SA-2020-BSF-PZR-SzB-PL-podpisane

pdf 0.48 MB
pobierz plik

Uchwała Zarządu – pokrycie straty za 2020

pdf 0.07 MB
pobierz plik

Załącznik nr 1 – informacja o liczbie akcji głosów 2021

pdf 0.03 MB
pobierz plik

Załącznik nr 2 – projekty uchwał 2021

pdf 0.10 MB
pobierz plik

i2 Development S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2019-2020-sig

pdf 0.47 MB
pobierz plik

Podjęte uchwały WZA

pdf 0.22 MB
pobierz plik

Sprawozdanie Komitetu Audytu

pdf 0.15 MB
pobierz plik

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej i2 Development S.A.

pdf 0.23 MB
pobierz plik

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020

pdf 0.37 MB
pobierz plik

Kontakt w sprawie walnego zgromadzenia

i2 Development S.A.ul. Łaciarska 4b,
50-104 Wrocław
(Twelve, róg ul. Oławskiej i Łaciarskiej, I piętro)

Numer KRS: 0000520460
NIP: 8971785953
REGON: 022010257

Kapitał zakładowy:
9 700 000,00 zł

wza@i2development.pl