Polityka dywidendowa

Zarząd i2 Development S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za 2019 rok.

Zarząd Spółki postanowił zmienić założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki przedstawionej w Prospekcie Emisyjnym z 2016 roku, która to zmiana będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w ten sposób, że Zarząd postanowił rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rezygnację z wypłaty dywidendy i przeznaczenie zysku netto w kwocie 5.615.872,82 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Kluczowy wpływ na decyzję Zarządu ma pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej (szczegółowy opis potencjalnego wpływu pandemii na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 26.03.2020 roku).

W dniu 26 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu, zaś w dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development S.A. podjęło uchwałę, w której postanowiło, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

 

Informacje od Eminenta

Emitent, zgodnie z Prospektem emisyjnym i Polityką dywidendową, kieruje się zasadą realizowania wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, sytuacji finansowej Spółki, jak również potrzeb kapitałowych Grupy.

Czynnikiem decydującym przy wypłacie dywidendy jest konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniego poziomu płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.

Historia wypłaty dywidendy

RokZysk netto [tys. PLN]Dywidenda [tys. PLN]Dywidenda na akcję [PLN]Dzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy% zysku netto
201637.00618.4301,902017-05-232017-06-0650%
201741.67410.8641,122018-09-102018-09-2026%