Obligacje

Obligacje

i2 Development SA jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Dane finansowe prezentowane są w sekcji z raportami okresowymi, natomiast pozostałe obowiązki informacyjne wynikające z Warunków Emisji Obligacji serii L, M, N i O prezentowane są poniżej:

INFORMACJE DLA OBLIGATARIUSZY

Jeśli jesteś Obligatariuszem serii L, M lub N i nie posiadasz danych do logowania – prosimy o kontakt pod adresem ir@i2development.pl.

2023-04-21

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII K – CAŁOŚCIOWY PRZEDTERMINOWY WYKUP

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2023 r. Emitent podjął uchwałę w zakresie całościowego przedterminowego wykupu obligacji serii K tj. wykupu 10.000 sztuk obligacji serii K Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, kod ISIN: PLO222400031 („Obligacje”). Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji, będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 lipca 2020 r o emisji Obligacji. Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 11 maja 2023 roku. Emitent dokona całościowego przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

2023-05-31
Operat szacunkowy dla nieruchomości przy ul. Wielkiej 27będącej zabezpieczeniem obligacji serii L, M, N i O.

Pobierz

2022-05-30
Dane finansowe za I kwartał 2022 r. oraz dodatkowe informacje dla obligatariuszy serii L, M, N oraz O dostępne po zalogowaniu.

2022-04-29
Operat szacunkowy dla nieruchomości przy ul. Wielkiej 27, będącej zabezpieczeniem obligacji serii L, M, N i O.

Pobierz

2021-11-15
Wyciąg z operatu szacunkowego dla nieruchomości przy ul. Wielkiej 27będącej zabezpieczeniem obligacji serii L, M i N.

Pobierz

2021-11-15
Dodatkowe informacje dla obligatariuszy serii L, M i N dotyczące III kwartału 2021 r. oraz jego korekty dostępne po zalogowaniu.

Dostęp do pełnego operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Wielkiej 27 możliwy jest po zalogowaniu jedynie dla Obligatariuszy serii L, M lub N.